Jaarvergadering

You are here: Home > Jaarvergadering > Notulen vergadering 21 maart 2018

Verslag Jaarvergadering 2018 Nivon Beverwijk

21 maart 2018 in gebouw Tropica te Heemskerk

 

Aanwezig: 19 leden

 

Afwezig met bericht: Fer Polder, Cees Veth, Ben Harmes, Anneke en Roel Holwerda, Jan Zweerus, Leny Visser, Kier Heek.

1. Opening

 • Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Fer Polder en Cees Veth werden ziek gemeld. Beiden krijgen een mooie kaart met handtekeningen van alle aanwezigen toegestuurd om ze sterkte te wensen.
 • De aanwezigen prijzen de sfeervolle aankleding van de vergaderzaal.

 

3. Verslag jaarvergadering 2016

 • Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.

 

4. Jaarverslag van de secretaris en de werkgroepen

 • Het jaarverslag is met aandacht gelezen en gaf geen aanleiding tot het stellen van vragen.
 • Gezien het gering aantal deelnemenden wordt het Hemelvaartkamp op de Letterberg niet meer als een afdelingsactiviteit gezien.
 • Complimenten voor opzet en inhoud van de website, de Nieuwsbrief en de Nivonette.
 • Het vorig jaar ingezette beleid om flyers met onze activiteiten op verschillende plekken in de omgeving neer te leggen, heeft geen extra bezoekers opgeleverd en zal derhalve niet gecontinueerd worden. De jaarprogramma’s echter worden nog wel op verschillende plekken neergelegd.
 • De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen zich actief in te zetten voor de afdeling. Er is momenteel geen secretaris meer en Museumbezoek kan nog wel aanvulling gebruiken. (N.B. Buiten de vergadering heeft Mw. Broek zich aangemeld voor de Museumbezoekgroep).

 

5. Financiële verslaglegging van de penningmeester

 • Er zijn dit jaar door verschillende oorzaken meer bestuurskosten door de leden gedeclareerd.
 • De post portokosten ad € 22,50 wordt veroorzaakt door het versturen aan buitenleden van de Nivonette. (maar die moeten dan toch bij de inkomsten ook vermeld worden? )
 • Het bezoek wordt gedaan met ingang van dit verenigingsjaar een algemeen overzicht van de uitgaven te maken.
 • De post kosten zaalhuur wordt op voorstel van de verhuurder met ingang van 1 september 2018 verlaagd tot € 45,-- per avond in plaats van het thans gehanteerde tarief van € 60,--.

 

6. Verslag en samenstelling van de kascommissie

 • De kascommissie, bestaande uit Jan Zweerus en Annemarie Broek, verzoekt de vergadering de penningmeester te dechargeren met dank voor de verrichte diensten.
 • De nieuwe kascommissie bestaat uit Annemarie Broek en Dini Willemse, met Geeske Druif als reservelid.

 

7. Nabeschouwing over bestuursbeleid 2017

 • Het bestuursbeleid over het afgelopen jaar wordt als goed beoordeeld.

 

8. Bestuurssamenstelling

 • De voorzitter vestigt de aandacht op het feit dat er officieel geen secretaris meer is. Van de aanwezigen voelt niemand zich geroepen deze taak op zich te nemen. Jan Dekker is voorlopig nog waarnemend.
 • Er is ook een vacature voor algemeen bestuurslid.

 

9. Beleid 2017 – 2018

 • Met algemene instemming wordt het beleid in de komende jaren ongewijzigd vastgesteld.

 

10. Rondvraag

 • In de Nivonette is bij Job Terband een verkeerd telefoonnummer vermeld. Dit wordt bij de eerstvolgende gelegenheid rechtgezet.

 

11. Jubilarissen

 • Carla Seelemeijer is al 25 jaar lid van het Nivon. De voorzitter overhandigt haar het bijbehorende speldje, vergezeld d vaan een korte maar krachtige toespraak en een fraaie bos bloemen.

 

12. Sluiting

 • Om exact 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging van alle aanwezigen.

 

Na de pauze: Straatkinderen in Kathmandu

Traditiegetrouw wordt de avond van de jaarvergadering besloten met een presentatie over een lovenswaardig initiatief uit onze samenleving. Deze keer was de beurt aan de stichting Straatkinderen in Kathmandu bij monde van initiatiefnemer Lies Vink en haar rechterhand Gerda Oosting. Lies stichtte een kleinschalige opvang voor kansloze straat- en weeskinderen in Kathmandu (Nepal). Hier worden aan hun lot overgelaten kinderen opgevangen en voorbereid op een goede toekomst. Ontroerend om te zien hoe zwaar verslaafde zwervertjes en zwerfstertjes met liefde, aandacht en verzorging kunnen veranderen in levenslustige tieners. Zeer terecht kwam na de lezing de collectebus op tafel, die goed gevuld aan Lies en Gerda werd overhandigd. Voor wie meer wil weten:

www.straatkinderenvankathmandu.nl

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben