Jaarvergadering

You are here: Home > Jaarvergadering > Notulen vergadering 20 maart 2019

Notulen vergadering 20 maart 2019

20 maart 2019 in gebouw Tropica te Heemskerk

Aanwezig: 18 leden

Afwezig met bericht: Leny Visser en Kier Heeck

 

1. Opening

 • Om exact 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering.

 • Aangezien de voorzitter vandaag haar 57ste huwelijksdag viert, wordt het echtpaar spontaan toegezongen.

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken

 • Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

 

3. Verslag jaarvergadering 2018

 • Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.

 

4. Jaarverslag van de secretaris en de werkgroepen

 • Het jaarverslag is met aandacht gelezen en gaf aanleiding tot het stellen van vragen.

 Museumbezoek

Elvera van der Heiden ziet haar naam graag correct en compleet vermeld in het onderdeel Museumbezoek.

In de discussie blijkt dat er geen bezwaar is tegen het op andere dagen organiseren van het museumbezoek.

Ondanks het feit dat sommige deelnemers zich niet houden aan het zorgvuldig uitgezochte reisplan, is er toch behoefte aan een reisrichtlijn.

 • Complimenten voor opzet en inhoud van de website, de Nieuwsbrief, de Nivonette en de inzet van het hechte bezorgersteam. Spontaan melden mensen zich aan voor de reservelijst in geval van calamiteiten. Meia Bartelsman biedt zich aan, alsmede Geeske Druif. Wijna van Vliet meldt dat zij zich lang geleden heeft opgegeven maar dat er nimmer een beroep op haar gedaan is.

 

5. Financiële verslaglegging van de penningmeester

 • De penningmeester legt in het kort uit hoe het beleid is geweest in het afgelopen verslagjaar. Geconcludeerd wordt dat er “behoudend met de gelden is omgegaan”.

 • De portokosten voor het verzenden van de Nivonette zijn punt van discussie. Dit gaat om diegenen, die buiten het normale bezorgcircuit vallen, zoals de afdelingen Zaanstad en Aalsmeer. Nivon betaalt de porto voor de leden, de overige ontvangers betalen voor deze service een bedrag van € 7,50 per jaar.

Meia Bartelsman wil de Nivonette niet meer op papier ontvangen en vraagt of dit ook voor anderen kan worden kortgesloten. Dit stuit op grote organisatorische bezwaren, mede gezien de ondoorzichtigheid van de daartoe nodige gegevens.

 • Geconstateerd wordt dat er nog steeds gebruik gemaakt wordt van rekeningen bij de ING. Kan men overstappen naar een “eerlijke” bank als Triodos of ASN? Dat brengt zeer hoge kosten met zich mee alsmede veel administratieve rompslomp. Bestuur gaat in overleg hierover met Zaanstad om te vragen hoe dat proces is geregeld.

 • Anneke krijgt voortaan een vergoeding op jaarbasis voor de kosten die zij maakt om de door haar gebruikte keukenattributen te reinigen.

 

6. Verslag en samenstelling van de kascommissie

 • Op 28 januari vond de kascontrole plaats door de kascommissie, bestaande uit Annemarie Broek en Geeske Druif. In een plezierige stemming worden enige posten nader toegelicht. De kas wordt geteld. De conclusie luidt dat de kascommissie in de jaarvergadering gaat verzoeken de penningmeester te dechargeren met dank voor de verrichte diensten.

 • De nieuwe kascommissie bestaat uit Diny Willemse en Geeske Druif met Roel Holwerda als reservelid.

 

7. Nabeschouwing over bestuursbeleid 2017

 • Het bestuursbeleid over het afgelopen jaar wordt als goed beoordeeld.

 

8. Bestuurssamenstelling

 • De voorzitter vestigt nogmaals de aandacht op het feit dat er officieel geen secretaris meer is. Van de aanwezigen voelt niemand zich geroepen deze taak op zich te nemen. Jan Dekker is voorlopig nog waarnemend.

 • Er is ook een vacature voor algemeen bestuurslid, waarvoor zich geen gegadigden hebben gemeld.

 

9. Beleid 2018 – 2019

 • Met algemene instemming wordt het beleid voor zover mogelijk in de komende jaren ongewijzigd vastgesteld.

 

10. Rondvraag

 • De in de rondvraag opgeworpen vragen en opmerkingen zijn ter wille van de overzichtelijkheid bij de diverse onderwerpen in het verslag opgenomen.

 

11. Jubilarissen

 • Wijna van Vliet is al 25 jaar trouw lid van de afdeling en is toont zich nog steeds een actieve en geïnteresseerde deelnemer. Zij wordt beloond met de jubileumspeld en een fraai boeket.

 

12. Sluiting

 • Om exact 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging van alle aanwezigen.

 

Hospicegroep Midden-Kennemerland

Na de pauze geven Jet Flesseman, coördinator van de Hospice Groep Midden-Kennemerland en bestuurslid Frans Backus een presentatie over doel en werkwijze van de hospicegroep. Na de presentatie kwamen er flink wat vragen los, die alle zorgvuldig beantwoord werden. Jet en Frans mochten van het bestuur en de individuele bezoekers een flinke donatie in ontvangst nemen.

 

Annemarie Broek

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben