Jaarvergadering

You are here: Home > Jaarvergadering > Notulen vergadering 16 maart 2020

Notulen vergadering 16 maart 2020

Aanwezig: 16 leden
Opening
De voorzitter opent de vergadering met een warm welkom aan alle aanwezigen.

Afmeldingen
Afwezig met bericht: Jan Zweeris, Berte Polder en Kier Heeck.
De voorzitter memoreert het overlijden van Yke Bouma.

Zomerperiode
Vervolgens een uitnodiging aan eenieder om te vertellen hoe het ons vergaan is in de achterliggende Coronaperiode. Met name Job, Wijna en Anneke & Roel maken hier gebruik van.

Notulen jaarvergadering 20 maart 2019
Op enige kleinigheden na worden de notulen goedgekeurd met dank aan de notulist.

Jaarverslag secretaris en werkgroepen
De in het verslag genoemde datum voor het bezoek aan Huis van Hilde moet zijn: 24 februari 2019.
Verder wordt het verslag in orde bevonden met dank aan de samensteller.

Financiële verslaglegging
Na een nadere toelichting door de penningmeester en enige opmerkingen van de kascommissie wordt het financieel verslag goedgekeurd met dank aan de opsteller en de kascommissie.
De kascommissie voor 2020 bestaat uit Roel Holwerda en Annemarie Broek, met als reservelid Wijna van Vliet.
De vergadering besluit de penningmeester decharge te verlenen.

Beleid komende periode
Jan Dekker legt uit hoe het besluit tot stand is gekomen om te stoppen met de papieren Nivonette.
De kosten voor het drukken en het papier  zijn door de nieuwe milieuregels  en keurmerken enorm gestegen.  Alle aanwezigen gingen akkoord met het alleen nog uitbrengen van een digitale Nivonette. Voor mensen zonder computer (van 6 leden is dat bekend) is een oplossing gecreëerd.

Bestuurssamenstelling
Aan de beurt om af te treden en herkiesbaar is secretaris Jan Dekker. Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur ingebracht. Er is geen bezwaar tegen de continuering van zijn werk.

Mededelingen
Voor de komende periode en zolang als de Coronacrisis voortduurt is het noodzakelijk dat iedereen, die een activiteit wil bezoeken, zich daar van tevoren voor opgeeft.
De koffiezondag vindt plaats op zondag 1 november in twee cohorten. Aanmelding van tevoren is verplicht. De toegang is gratis evenals de thee en de koffie.
Het dagje uit wordt waarschijnlijk op 12 juni 2021 georganiseerd.

Jubilarissen
Ellen reikt  op afstand de de onderscheiding uit voor het 60-jarig lidmaatschap aan Peter Wilffert en Erna Wilffert, vergezeld van een fraaie plant.
De onderscheiding voor Berte Polder gebeurt op een later tijdstip.
Alles aan de orde geweest zijnde sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen.

Annemarie BroekPowered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben