Jaarvergadering

You are here: Home > Jaarvergadering > Notulen vergadering 16 maart 2016

 

Verslag jaarvergadering 16.03.2016 over 2015 Nivon Beverwijk

 

== door Annemarie Dekker-Broek ==

 

1. Opening.

Om 20.00 uur opent voorzitter Erna Wilffert de vergadering.

Er zijn 24 mensen aanwezig. Er werden geen afmeldingen ontvangen.

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Zondag 2 oktober is er een excursie gepland naar het Archeologisch museum Utrecht. Het handigste zou zijn daar met eigen vervoer heen te gaan.

De aanwezigen complimenteren de feestcommissie met de geslaagde viering van het 90-jarig jubileum.

De voorzitter vestigt nog even de aandacht op het aanstaande Hemelvaartkamp.

 

3. Notulen van de vergadering van 17 maart 2015.

De notulen van de vorige jaarvergadering op 17 maart 2015 worden zonder wijzigingen goedgekeurd met dank aan de notulist.

 

4. Jaarverslag van de secretaris en de werkgroepen.

Er is enige verwarring over het jaartal van het jaarverslag. Het verslag gaat over het jaar 2015 en het is nu 2016.

De secretaris memoreert de verwarring over de ledenlijst. 5 Nieuwe leden waren niet bekend die hebben dan ook geen Nivonette gekregen. Inmiddels is dit rechtgezet.

Wie verhuist moet zijn nieuwe adres melden bij het hoofdbestuur maar ook bij de secretaris van de eigen afdeling.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de samensteller.

 

5. Financiële verslaglegging van de penningmeester.

De ASN spaarrekening is opgezegd want die gaf geen rente meer. Het saldo is overgemaakt naar de ING rekening.

Wellicht kan een eventueel nieuwe spaarrekening bij de Triodos bank ondergebracht worden.

Sinds de nieuwe penningmeester is aangesteld, wordt er een nieuw systematiek voor het financieel verslag doorgevoerd (Mark).

 

 

6. Verslag en samenstelling van de kascommissie.

De kascommissie verzoekt de vergadering de penningmeester te dechargeren met dank voor de verrichte diensten.

In de nieuwe kascommissie komen

1. Roel Holwerda

2. Jan Zweerus

3. Annemarie Broek (reservelid)

 

7. Nabeschouwing over bestuursbeleid 2015.

De vergadering spreekt zich in lovende zin uit over het gevoerde beleid.

De lezingenavonden werden zeer positief beoordeeld evenals de excursies.

Vooral de grote inzet van alle organisatoren was onderwerp van bewondering.

 

 

8. Bestuurssamenstelling.

Jan Dekker is aan de beurt om af te treden, stelt zich herkiesbaar en wordt herkozen als secretaris.

 

9. Beleid 2016 – 2017.

Het bestuur gaat door op de ingeslagen weg.

De website wordt goed bekeken.

Is het mogelijk een Facebook account te maken voor Nivon Beverwijk?

Dit en algemene ideeën over publiciteit zijn aandachtspunten voor het lopende jaar.

De lezingen blijven voorlopig op de woensdagavond.

Voorlopig kunnen wij nog gebruik maken van het Tropica zaaltje. Alternatief: de KARIBOE Basisschool in Heemskerk.

Museumbezoek. De laatste uitstap van dit jaar is naar de Schaapskooi in Bergen. Alle deelnemers betalen het standaardbedrag; wat resteert wordt uit het saldo van de afdeling betaald.

 

10. Rondvraag

De entree van Tropica wordt als ongastvrij beoordeeld, het is er donker en doet niet warm aan. Het bestuur beraadt zich op passende maatregelen.

De € 900,= als geschenk van hert hoofdbestuur voor het 90-jarug jubileum kan wellicht deels ingezet worden voor PR. Gedacht wordt bij voorbeeld aan oprolbare reclamezuilen.

De deadline voor het inleveren van kopij voor de Nivonette is op de 20ste van elke maand, behalve in juni en juli als de krant niet uitkomt. 20 maart, april, mei. Het april/mei nummer is het eerstvolgende nummer. De aanwezigen spreken zich lovend uit over inhoud en vormgeving van de Nivonette.

 

11. Jubilarissen.

Geen van de jubilarissen van dit jaar was in de gelegenheid de onderscheiding in ontvangst te komen nemen. Het bestuur zoekt naar een passende gelegenheid om dit alsnog te doen.

 

12. Sluiting.

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben