Jaarvergadering

You are here: Home > Jaarvergadering > Notulen vergadering 15 maart 2017

Notulen

Jaarvergadering NIVON afdeling Beverwijk en omstreken.

15 maart 2017

 

1. Opening.

Om 20.00 uur opent voorzitter Erna Wilffert de vergadering.
Er zijn 27 mensen aanwezig. Er zijn afmeldingen ontvangen van Meia Bartelsma, Nel en Jan Kabel, Sander Visser en Annemarie Broek

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Geen

3. Notulen van de vergadering van 16 maart 2016.

De notulen van de vorige jaarvergadering op 16 maart 2016 worden zonder wijzigingen goedgekeurd met dank aan de notulist.

4. Jaarverslag van de secretaris en de werkgroepen.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de samensteller.

5. Financiële verslaglegging van de penningmeester.

Job Terband stelt een aantal vragen over verschillen die hij constateert over de verslaglegging in het jaarverslag van 2015 met cijfers uit het verslag van 2016. De penningmeester kan hier niet direct antwoord op geven maar zegt toe dat hier naar gekeken wordt en dat dit teruggekoppeld wordt naar Job Terband en dat dit ook gemeld zal worden in de Nivonette.

6. Verslag en samenstelling van de kascommissie.

De kascommissie verzoekt de vergadering de penningmeester te dechargeren met dank voor de verrichte diensten.

In de nieuwe kascommissie komen

Jan Zweerus

Annemarie Broek

Arnoud Korse (reservelid)

7. Nabeschouwing over bestuursbeleid 2016.

Arnoud Korse meldt dat de combinatie van een lezing (bijvoorbeeld over de Oude kerk in Amsterdam) door de avondactiviteiten en vervolgens en bezoek door de museumgroep een zeer geslaagde actie is.

Job Terband constateert dat de museumgroep veel geld in kas heeft en vraagt zich af of de rondleidingen niet goedkoper kunnen. Elvera van der Heide (werkgroep museumbezoek) legt uit dat de kosten voor rondleidingen enorm verschillen tussen musea. De inhoud van de kas is zeer afhankelijk van het laatst bezochte museum. Verlagen van de prijs zou de mogelijkheid om af en toe een duur museum te bezoeken enorm beperken. Besloten wordt om de huidige prijs te handhaven en over een jaar te kijken of de prijs verlaagd kan worden.

8. Bestuurs- en werkgroepsamenstelling.

Leny Visser en Sander Visser stoppen met de redactie en de lay-out van de Nivonette.

Annemarie Broek gaat de redactie overnemen en Jan Dekker gaar de lay-out doen. Dit houdt wel in dat Jan Dekker gaat stoppen met zijn werkzaamheden als secretaris. De afdeling is dus op zoek naar een nieuwe secretaris. Jan Dekker blijft wel de website, nieuwsbrieven en pr verzorgen.

Verder blijft het bestuur ongewijzigd.

9. Beleid 2017 – 2018.

Het bestuur gaat door op de ingeslagen weg.

Er zal veel aandacht besteed worden aan het werven van nieuwe leden, en het verhogen van de bezoekersaantallen van de lezingenavonden en de museumbezoeken.

Voorlopig blijven wij nog gebruik maken van het Tropica zaaltje. Alternatief: de KARIBOE Basisschool in Heemskerk. Hier wordt wel naar gekeken. Voordeel: een stuk goedkoper.

Anneke Holwerda vraag of de prijs voor de lezingen niet omlaag kan. Bij andere organisaties is dit 1 á 2 euro goedkoper. Ellen Bodewes (werkgroep lezingen) legt uit dat andere lezingen altijd exclusief koffie of thee zijn. Dit is bij ons bij de prijs inbegrepen. Daardoor zijn onze lezingen uiteindelijk goedkoper dan andere lezingen.

10. Rondvraag

Wim Bronkhorst, woonachtig in Haarlem, vraagt zich af of het niet mogelijk is om meer leden uit Haarlem, waar geen afdeling meer is, ingeschreven te krijgen in Haarlem. Het bestuur zal dit nader bekijken.

10 Jubilarissen.

De volgende jubilarissen hebben een speldje en bloemen gekregen.

J. Smit (70 jaar)

C Veth (60 jaar)

W. Fabel (60 jaar)

J. Douwstra (40 jaar)

De voorzitter spreekt een dankwoord uit voor de enorme inzet van Leny Visser en Sander Visser voor de Nivonette.

Namens beiden neemt Job Terband de bloemen en cadeaubonnen in ontvangst.

11. Sluiting.

Om 21.05 sluit de voorzitter de vergadering.

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben