Notulen vergadering 20 maart 2019

20 maart 2019 in gebouw Tropica te Heemskerk

Aanwezig: 18 leden

Afwezig met bericht: Leny Visser en Kier Heek

 

1. Opening

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken

 

3. Verslag jaarvergadering 2018

 

4. Jaarverslag van de secretaris en de werkgroepen

 Museumbezoek

Elvera van der Heiden ziet haar naam graag correct en compleet vermeld in het onderdeel Museumbezoek.

In de discussie blijkt dat er geen bezwaar is tegen het op andere dagen organiseren van het museumbezoek.

Ondanks het feit dat sommige deelnemers zich niet houden aan het zorgvuldig uitgezochte reisplan, is er toch behoefte aan een reisrichtlijn.

 

5. Financiële verslaglegging van de penningmeester

Meia Bartelsman wil de Nivonette niet meer op papier ontvangen en vraagt of dit ook voor anderen kan worden kortgesloten. Dit stuit op grote organisatorische bezwaren, mede gezien de ondoorzichtigheid van de daartoe nodige gegevens.

 

6. Verslag en samenstelling van de kascommissie

 

7. Nabeschouwing over bestuursbeleid 2017

 

8. Bestuurssamenstelling

 

9. Beleid 2018 – 2019

 

10. Rondvraag

 

11. Jubilarissen

 

12. Sluiting

 

Hospicegroep Midden-Kennemerland

Na de pauze geven Jet Flesseman, coördinator van de Hospice Groep Midden-Kennemerland en bestuurslid Frans Backus een presentatie over doel en werkwijze van de hospicegroep. Na de presentatie kwamen er flink wat vragen los, die alle zorgvuldig beantwoord werden. Jet en Frans mochten van het bestuur en de individuele bezoekers een flinke donatie in ontvangst nemen.

 

Annemarie Broek